2007/Jul/24

เตาอบไมโครเวฟเป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าที่มีกันแทบทุกครัวเรือน เพราะความสะดวกรวดเร็ว ประหยัดเวลาในการทำอาหารได้มาก แต่รู้หรือไม่ว่าเตาไมโครเวฟที่ไม่ได้มาตรฐานอาจแผ่รังสีที่เป็นอันตรายออกมาได้ และเราอาจรับไปโดยไม่รู้ตัว

ลองนึกภาพดูว่าเวลาที่เราใช้เตาอบไมโครเวฟ เรายืนอยู่ใกล้ตัวเครื่องมากแค่ไหน?

หลายคนคงนึกในใจ ถ้าไม่ยืนอยู่ใกล้แล้วจะให้ใช้เครื่องได้ยังไงกันหนอ ?!?

แล้วควรจะอยู่ห่างสักแค่ไหนจึงจะปลอดภัยไร้กังวล ??

แม้เตาไมโครเวฟจะมีการแผ่รังสีออกมาโดยปกติอยู่แล้ว แต่ก็ควรอยู่ในระดับที่เหมาะสมและไม่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้

อย่างเช่นที่ศูนย์เครื่องมือและรังสีวิทยาเพื่อสุขภาพ (Center for Devices and Radiological Health) องค์การอาหารและยา (Food and Drug Administration) สหรัฐฯ ได้กำหนดมาตรฐานความปลอดภัยสำหรับเตาอบไมโครเวฟไว้ว่า ตลอดอายุการใช้งานของเตาอบไมโครเวฟทุกเครื่องจะมีรังสีรั่วไหลออกมาได้ไม่เกิน 5 มิลลิวัตต์ต่อตารางเซนติเมตร หรือมีระยะห่างจากเตาอบไม่เกิน 2 นิ้ว ซึ่งปริมาณรังสีระดับนี้ยังต่ำกว่าระดับที่เป็นอันตรายต่อมนุษย์อยู่มาก และเมื่อเปรียบเทียบกับโทรศัพท์มือถือที่มีการแผ่รังสีสูงสุดถึง 1.6 วัตต์ แต่ก็ยังไม่มีหลักฐานชัดเจนว่าเป็นอันตรายต่อสุขภาพ

อีกทั้ง ทางศูนย์ดังกล่าวยังเรียกร้องให้บริษัทผู้ผลิตเตาอบไมโครเวฟหันมาใช้วัสดุที่ควบคุมหรือป้องกันการรั่วไหลของรังสีที่มีประสิทธิภาพ โดยฝาเตาอบต้องมีตาข่ายโลหะป้องกันคลื่นไมโครเวฟหลุดรอดออกมา และเตาอบจะต้องไม่มีการปล่อยหรือหยุดปล่อยคลื่นไมโครเวฟทันทีที่ฝาเตาอบไม่ได้ล็อค ซึ่งเหล่านี้จะช่วยควบคุมไม่ให้มีรังสีรั่วไหลออกมาได้ดี

อย่างไรก็ดี เตาอบไมโครเวฟที่มีจำหน่ายอยู่ทั่วไปนั้นไม่มีอันตรายแต่อย่างใด

หากแต่เวลาเลือกซื้อก็ควรตรวจสอบข้อมูลต่างๆ เหล่านี้ให้ครบถ้วนเสียก่อนตัดสินใจซื้อ เมื่อซื้อมาแล้วก็ต้องปฏิบัติตามคู่มือการใช้อย่างเคร่งครัด และแม้รังสีที่รั่วไหลออกมาจะอยู่ในระดับที่ไม่เป็นอันตราย ก็ไม่ควรยืนอยู่ใกล้เตาอบเป็นเวลานานขณะเครื่องทำงาน เพราะอาจเกิดอุบัติเหตุกรณีอื่นได้โดยไม่คาดคิด

ที่สำคัญไม่ควรใช้เครื่องเมื่อฝาเตาปิดไม่สนิทหรือตัวเครื่องชำรุดเสียหาย และควรแจ้งให้เจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญดำเนินการซ่อมต่อไป

Comment

Comment:

Tweet


comment6, çíàêîìñòâà â îíëàéí êàìåðå, çíàêîìñòâî ñ äåâóøêîé 20 ëåò, çíàêîìñòâà ñ ãðå÷àíêàìè,
#44 by Vcrbouhz (93.174.93.154) At 2010-07-09 19:48,
comment2, çíàêîìñòâà â èæåâñêå ñåêñ, çíàêîìñòâà äëÿ êóíèëèíãóñà, çíàêîìñòâà ñ ôèíëÿíäèåé,
#43 by Xzcreapx (93.174.93.154) At 2010-07-09 19:37,
comment3, çíàêîìñòâà äë òðàíñóàëîâ, ñåêñçíàêîìñòâàçíàêîìñòâà äëÿ ñåêñà, ïëàòíûé èíòèì ñàéò,
#42 by Yyunwhxh (93.174.93.154) At 2010-07-09 19:25,
comment2, çíàêîìñòâî ñ êðàñîòêàìè â ìîñêâå ñ19, çíàêîìñòâà ñ èòàëüÿíöàìè â èíòåðíåòå, ïîçíàêîìèòüñÿ âîðîíåæ,
#41 by Pjviqwtv (93.174.93.154) At 2010-07-09 19:02,
comment2, çíàêîìñòâî ñ ôèíàìè, çíàêîìñòâà äëÿ ðåãóëÿðíîãî ñåêñà ñðåäè ïîäðîñòêîâ, çíàêîìñòâà æåíùèíà ì èçìàèëîâñêèé ïàðê,
#40 by Mopbhfom (93.174.93.154) At 2010-07-09 18:39,
comment5, èíäèâèäóàëêè ïðîñòèòóòêè âîðîíåæ èíòèì, ñåêñ çíàêîìñòâà áåç îáåçàòåëüñòâ, êîíòàêò çíàêîìñòâà ñåãåæà,
#39 by Dzisgrky (93.174.93.154) At 2010-07-09 18:28,
comment4, çíàêîìñòâà êóðñê êðàñàâ÷èê, çíàêîìñòâà ïåðîâî, çíàêîìñòâà âèííèöû,
#38 by Fwlygaog (93.174.93.154) At 2010-07-09 18:17,
comment6, çíàêîìñòâà ã ïñêîâà, ñàéò çíàêîìñòâà ñ ìàéëîì, èíòèì ìîñêâà öåíòð,
#37 by Lgstgpci (93.174.93.154) At 2010-07-09 17:54,
comment4, çíàêîìñòâà èíòèì ìàõà÷êàëà, ñàéò ñåêñ çíàêîìñòâà áåëåáåé, ñàìàðñêèåçíàêîìñòâà,
#36 by Pjcwuwyl (93.174.93.154) At 2010-07-09 17:43,
comment5, çíàêîìñòâà àñòðàõàíñêàÿ îáëàñòü, çíàêîìñòâî ñ äåâóøêàìè àíãàðñêà, èíòèìíûå çíàêîìñòâà ðîñòîâå íà äîíó,
#35 by Fdtivama (93.174.93.154) At 2010-07-09 17:31,
comment1, óõòà èíòèì, ïîçíàêîìèòüñÿ äëÿ ñåêñà â îìñêå, ñâèíã çíàêîìñòâà ïñêîâ, çíàêîìñòâà ðóññêèå â êàíàäå,
#34 by Yvektvym (93.174.93.154) At 2010-07-09 17:20,
comment1, çíàêîìñòâî äëÿ ñåêñà â ðîññèè, çíàêîìñòâà ã. ñåðïóõîâ, çíêîìñòâà èíòèì ñèáèðü,
#33 by Eejwuavl (93.174.93.154) At 2010-07-09 16:34,
comment1, çíàêîìñòâà è ñåêñ â õàðüêîâå, çíàêîìñòâà òðàíññåêñóàëû êðàñíîäàðà, îáúÿâëåíèÿ çíàêîìñòâà åêàòåðèíáóðã,
#32 by Edetwzcx (93.174.93.154) At 2010-07-09 16:12,
comment1, çíàêîìñòâà äëÿ èíòèì àçîâ, ñåêñ çíàêîìñòâà èíãóøåòèÿ, çíàêîìñòâà äëÿ ñåêñà êàðïèíñê, ìóðìàíñêèå çíàêîìñòâà äåâóøêè,
#31 by Yarplbjh (93.174.93.154) At 2010-07-09 15:26,
comment3, çíàêîìñòâà æåíùèíû ÿðîñëàâëü, çíàêîìñòâà îáùåíèå ïåòåðáóðã, ñåêñ çíàêîìñòâà â áàëàõíå, çíàêîìñòâà ñ àçèàòêàìè â ìîñêâå,
#30 by Blmagzkg (93.174.93.154) At 2010-07-09 15:15,
comment1, ñàìûå ïðîñòûå çíàêîìñòâà, çíàêîìñòâî êàçàõñòàí ïàðíè, çíàêîìñòâà ñ æèâûì îáùåíèåì,
#29 by Tolgtusk (93.174.93.154) At 2010-07-09 14:52,
comment6, çíàêîìñòâî ñ ñåìåéíûìè ïàðàìè, çíàêîìñòâà ñ ìóæ÷èíàìè èç áåëîðóññèè, êðûì êðàñíîïåðåêîïñê çíàêîìñòâà, ãîñïîæà êîïðî çíàêîìñòâà ñåêñ,
#28 by Itvtsnen (93.174.93.154) At 2010-07-09 14:41,
comment2, çíàêîìñòâà â âîðîíåæå îáúÿâëåíèÿ, ïðåäëîæåíèå èíòèìíîãî ïëàíà remix, çíàêîìñòâà ïî áåëîðóñè, çíàêîìñòâà ïàðíÿìè â ìîñêâå,
#27 by Ljkqwfvp (93.174.93.154) At 2010-07-09 14:30,
comment6, çíàêîìñòà èíòèì â ãîðîäå ÷èòà, çíàêîìñòâà äåâóøêè áàðàíîâè÷è, ñåêñ çíàêîìñòâà â ãîðîäå êàçàíè, çíàêîìñòâà â áóðåå,
#26 by Fsdcckkx (93.174.93.154) At 2010-07-09 14:18,
comment6, ñåêñ çíàêîìñòâà äåâóøêè ðÿçàíü, ñåêñ çíàêîìñòâà í íîâãîðîä íîâîñòü, çíàêîìñòâà ñ ðàçâåäåííûõ æåíùèí,
#25 by Pmhsukhr (93.174.93.154) At 2010-07-09 14:06,
comment4, çíàêîìñòâî ìîñêâà âîéêîâñêàÿ ñòðîéíàÿ äåâóøêà, çíàêîìñòâî ïî ñàìàðñêîé îáë, ramble rçíàêîìñòâà, ïîçíàêîìèòüñÿ â õàðüêîâå,
#24 by Xpjlphet (93.174.93.154) At 2010-07-09 13:55,